logo

ครูนำการฝึก มิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

การอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

Miracle Taichi Teacher Foundation Course 


ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน หมายถึง ครูที่มีหน้าที่นำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน และก่อตั้งกลุ่มพัฒนาลมหายใจเพื่อสุขภาพ โดยได้รับอนุญาตจากมิราเคิลไทชิ  มี ๒ ประเภท


๑. ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 


* มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. เพื่อฝึกรายละเอียดแต่ละท่า พัฒนาให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

  ๒. เพื่อสร้างแรงบันดาลและนำการฝึกให้กับคนที่คุณรัก ครอบครัว ญาติ เพื่อน 

๓. เพื่อฝึกจิตใจการเป็นผู้ให้  

๔. เพื่อก่อตั้ง กลุ่มพัฒนาลมหายใจเพื่อสุขภาพ


* คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม

๑.ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๒. มีผลการฝึกด้วยตนเองต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ ครั้ง/สัปดาห์ ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

๓. มีเป้าหมายจะเป็นครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานให้กับคนที่ท่านรัก และก่อตั้งกลุ่มพัฒนาหายใจเพื่อสุขภาพ

๔. ผ่านการสัมภาษณ์ และทดสอบการฝึก ๑๘ ท่าชุดที่ ๑, ๒, ๓, ๕ และมิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า 

 

* ระยะเวลาฝึกอบรม 

จำนวน ๒๐ ครั้ง ครั้งละ ๑.๓๐ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

 

๒. ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุญาต ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเป็นครูนำการฝึกมิราเคิลขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้น


* มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. สามารถเป็นครูนำการฝึกให้กับครอบครัว ญาติ และเป็นทีมครูนำของมิราเคิลไทชิ

๒. สามารถพัฒนา เข้ารับฝึกอบรมครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

     

* คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม

. ชายหรือหญิงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๒. มีวัตถุประสงค์เป็นครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๓. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และเข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

๔. สมัครด้วยตนเองผ่านการสัมภาษณ์ ตามหัวข้อที่กำหนด และเข้าใจยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ

 

* ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวน ๕๕ ครั้ง ครั้งละ ๑.๓๐ ชั่วโมง  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)


พิธีรับประกาศนียบัตร

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/122#.XVteuvkzaUk
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้