logo

หลักสูตรอื่นๆ

 

การฝึกอบรมชุดการฝึกอื่นๆ


มิราเคิล ไทชิ 24 ท่า

หลังจากจบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นการฝึกมิราเคิลไทชิ 24 ท่า โดยมีการนำหลักการฝึกขั้นพื้นฐานมาประกอบเช่น การหายใจเข้า(วี)-ออก(วู) ตามจังหวะเสียงดนตรี เพิ่มความผ่อนคลาย ฝึกสติ/สมาธิ เพิ่มขึ้น แต่มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกมาก่อน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ประโยชน์ ฝึกสติในความเคลื่อนไหว ฝึกการเคลื่อนไหวช้าๆ ฝึกจิตให้ว่องไว ฝึกความอ่อนนุ่ม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์กับจิตใจที่สงบมีสติ สมาธิ  เริ่มต้นฝึกจิตวิญญาณ

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 


มิราเคิล ไทชิ 32 ท่า

เหมาะสำหรับผู้ที่จบพื้นฐานการฝึก มิราเคิลไทชิ 24 ท่า  เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำแนะนำ รายละเอียดการหายใจ สติ สมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ประโยชน์ พัฒนาสติ(ความรู้ตัว) สมาธิ(ความผ่อนคลาย) เพิ่มมากขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์ เข้าใจจิตวิญญาณมากขึ้น

 ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)

 

 


 


 

มิราเคิล ไทชิ พัด

 

เหมาะสำหรับผู้ที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน มิราเคิลไทชิ 24 ท่า 32 ท่า การฝึกพัดไม่เน้นฝึกลมหายใจ เน้นท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างมีศิลปะการเปิดพัดมีเสียงดังทำให้สนุกสนาน ตื่นเต้น กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการบาดเจ็บหัวเข่า หลัง คอ มาก่อน

ประโยชน์ ทำให้กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไว ฝึกการควบคุมอุปกรณ์ให้เกิดความสวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพโดดเด่น น่าสนใจ ส่งเสริมสมอง จิตประสาท กล้ามเนื้อ เส้น เอ็น ไขข้อ การทำงานอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้